[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް

ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަކީ ވަރަށް މަތިވެރިވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. މިއަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފި މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމެވެގެންވަނީ ކިރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم މިއަޅުކަން ކުރަން އުނގަންނަވާ ދެއްވި ގޮތް ދަސްކުރުމުވެ.

ފާފަ ފުއްސެވޭކަންތައްތައް – 3

توبة ވުމުގެ ޝަރުތުތައް. އިމާމް ނަވަވީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ފާފައަކުންވެސް ތައުބާ ވުމަކީ ވާޖިބު ވެގެންވާކަމެކެވެ. އަދި ކުރެވިފައިވާ ފާފައަކީ، މީސްތަކުންގެ ޙައްޤާއި ގުޅިފައިނުވާ، ހަމައެކަނި ﷲތަޢާލާއާއި އެ އަޅަކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްނަމަ ތައުބާވުމަށްޓަކައި 3 ޝަރުތެއްފުރިހަމަވާން ޖެހެއެވެ. އެއީ 1- ފާފަކުރުން ހުއްޓާލައި އެކަމުން އެއްކިބާވުން. 2- ފާފައަށް އަރައިގަނެވުނު ކަމުގެ މައްޗަށް ދެރަވެ ހިތާމަކުރުން. 3- އަލުން އަނބުރައި އެފަދަ ފާފައަކަށް ދުވަހަކުވެސް އަރައިނުގަތުމަށް ޢަޒުމުކަނޑައެޅުން. މިތަނުން އެއްވެސް ޝަރުތެއްފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައިވާނަމަ، […]