[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ސިއާކޮއްކޮ ބަގީޗާތެރޭގައި

ސިއާކޮއްކޮ ފަދައިން ތިޔަކުދިންވެސް އަބަދު ކާޓޫނު ނުބަލާ ފައިދާ ހުރި ކަމެއްކޮށްލާށެވެ. ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާންކިޔަވާ ފިލާވަޅުދަސްކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ހުސްވަގުތުގައި ހެޔޮނިޔަތަކާއެކު ތިމާއަށާއި އެހެންމީހުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއްކޮށްފިނަމަ މާތްﷲ ހެޔޮ ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.