[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ‘الجرح والتعديل’ ގެ ޢިލްމުވެރިން

‘الجرح والتعديل’ އަކީ ސަނަދާ ގުޅިފައިވާކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ތެރެއިންވާކަމެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ އަހުލުވެރިން މިހާރު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެކަމުގެ އެއްވެސް މީހަކު މިހާރަކު ދިރިއެއް ނެތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޮޑުޗުއްޓީ

މާލޭގައި ކިޔަވަން ހުންނަ މަޢީޝާ މިއަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ބޭނުންވީ އޭނަގެ މާމަގާތު ރަށުގައެވެ. މަޢީޝާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ މެލޭޝިޔާއަށް ދާން ޖެހިފައިވާތީ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅުވެސް މިފަހަރު ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގެންދަން ބޭނުންވީ މެލޭޝިޔާއަށެވެ.