[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތިޔައީ ހަމަހަމަ ކަމެއްނޫނެވެ. ތިޔަ އަރައިގަނެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގަދަޔަށް އިވެމުންދާ އަޑަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑެވެ. ސުވާލަކީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަކީ ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ އުފައްދަވާ އެއިންސާނާއަށް ވަނީ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލު ކުރައްވާ، މަޤާމުތަކަކާ ދަރަޖަތަކެއް ދެއްވަވާފައެވެ. އެގޮތުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އެކަނބަލުންގެ ޠަބީއަތާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. އެކަނބަލުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ރައްކާތެރިކޮށް ޢިއްފަތްތެރިކަމާއެކު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅެވޭނެމަގު ވަނީ އިސްލާމްދީން ދައްކައިދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުގައި […]