[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒަމްޒަމްފެން ބޯއިރު ކިޔާ ދުޢާ

ޒަމްޒަމްފެނަކީ ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާފެނެކެވެ. އަދި އެއީ ބިންމަތީގައިވާ އެންމެ ރަނގަޅުފެނެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.