[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަރުބަވީ ނަފްސާނީ ޢިލްމު

ނަފްސާނީ ޢިލްމުގެ ތަޢާރަފު ނަފްސާނީ ޢިލްމަކީ އިންސާނާގެ ސުލޫކު ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ޢިލްމެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފެންނާންހުންނަ (ޡާހިރީ) ކަންތައްތަކާއި ފޮރުވިފައި ހުންނަ(ބާޠިނީ) ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ފެންނާން ހުންނަ ކަންތައްތަކުގެ މިސާލަކީ ވާހަކަދެއްކުމާއި، ޙަރަކާތްތެރިވުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. ފެންނާން ނުހުންނަ ކަންތައްތަކުގެ މިސާލަކީ ވިސްނުމާއި، ޚިޔާލުކުރުމާއި، ހަނދާންކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. ނަފްސާނީ ޢިލްމު އެތައް ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. މި ފޮޅުވަތްތަކުގައި މި ބަލާލަނީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާ ގުޅޭ ނަފްސާނީ ޢިލްމުގެ މައްޗަށެވެ. ތަރުބަވީ ނަފްސާނީ ޢިލްމު ތަރުބަވީ […]