[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން: ކާފަރުންނާ މުވާލާތުކުރުން

އެގޮތުން، ޝިރުކާއި ކުފުރުގެ އަހުލުވެރިންނާ ގުޅުންބާއްވައި އުޅޭއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމުކަންކަމެއްވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އެބައިމީހުންނާ ގުޅުންބޭއްވި، ލޯބިވެވޭގޮތަކުން މީހާ އިސްލާމްދީނުގެ ތެރެއިން ބޭރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

އިޖްތިހާދުކުރުން 2

އިޖްތިހާދަކީ ބައިބައިކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ފަހެ ޢިލްމުގެ އެއްބާބުގައި އިޖްތިހާދުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއް މަސްއަލައިގައި އިޖްތިހާދުކުރެވިދާނެއެވެ.