[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދާޥޫދު عليه السلام އާމެދު ބައެއްމީހުންގެ ބާޠިލު ބުނުން

ދާޥޫދު عليه السلام އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މާތް ކުރައްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ ރަސޫލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ ޒަބޫރު ބާވާލެއްވިއެވެ. ސުރުޚީ ގައި ބަޔާންވެފައި އެވާ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ދާޥޫދު عليه سلام އާއި އެކަލޭފާނުގެ ޚަސްމުންނާ ބޭހޭގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ދޮގުވާހަކަ އެކެވެ. އެވާހަކައިގެ އަސްލަކީ ޔަހޫދީންނެވެ. އެވާހަކަ އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެޙާދިޘާ ހިގާދިޔަ ގޮތް އެންމެ ތެދުވެރި ފޮތް، އާދެ ﷲ ގެ ކަލާމް ފުޅުން ބަލާލަމާހިންގަވާށެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ص […]