[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖަޒާލިބުންވަނީ ނިޔަތްގަތް ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ 2

(…ކުރީގެބަޔާއި ގުޅޭ…) މިހިސާބުން ސުވާލެއް އެބަ އުފެދެއެވެ. އެއީ (ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ.) އަދި (ކޮންމެމީހަކަށް ވަނީ އެމީހަކު ނިޔަތްގަތް ކަމެކެވެ.) މި ދެ ޖުމުލައަކީ އެއް މާނައެއް ދޭހަވާ ދެޖުމުލަތޯ ނޫނީ މި ދެ ޖުމުލައިގައި މާނަ ތަފާތުތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ޖުމުލައެއްގެ އަސްލަކީ އާ މާނައެއް އޮތުމެވެ. ދެވަނަ ޖުމުލައިގައި ކުރީ ޖުމުލައިގެ މާނަ އޮތުމަކީ އެއީ ތައުކީދު ކުރުމެވެ. ނުވަތަ އިތުރަށް ޔަޤީން ކޮށްދިނުމެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި މި ދެ ޖުމުލައާއިމެދު […]