[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބިސްމި އިން ފެށުން – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 5

މަތަނުގެ ތަރުޖަމާ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ދުނިޔޭގައި އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އެފަރާތެއްގެ ރަޙްމަތް ތަނަވަސްވެގެންވާ، އަދި މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޤިޔާމަތްދުވަހުން ރަޙްމަތް ވާޞިލްކޮށްދެއްވާ، އިލާހު(ﷲ)ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވާގިއެދި ފަށަމެވެ.  ޝަރަޙަ ލިޔުންތެރިޔާ ރަޙިމަހުﷲ މިރިސާލާ ފައްޓަވާފަވަނީ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ އިންނެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް އިޤްތިދާވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ލިޔެފައިވާ މުޞްޙަފު ފެށިފައިވަނީ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ […]