[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ އީ ރައްބުކަމަށާއި އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށާއި އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައީ ނަބިއްޔާކަމަށް ރުހުން – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 4

އަހުލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތި އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސުވާލުކުރެވޭނީ މަރުވުމަށް ފަހުއެވެ. އެކަމުގެ ކައިފިއްޔަތާއި ކުރެވޭ ވަޤުތާއި ތަނަކީ އެއީ ޣައިބުގެ ޢިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ހުއްޓިފައި ހުންނަ ކަންކަމެވެ. އިންސާނުންނަށް އެކަމުގެ ޢިލްމު ދެނެގަތުން ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ކަމެކެވެ. ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި އިންސާނާ މަރުވުމަށްފަހު، އެމީހާ ވަޅުނުލައި ފިނިކުރާ އެއްޗަކަށް ލާފައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އޭނާގެ މަސްގަނޑު ކުނިނުވާގޮތް ހަދާފައި ބޭއްވިކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ […]