[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިބިލީހުގެ ނުބައި ރޭވުން

އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކައި ލެހެއްޓެވިގެންވާ މީހަކަށްވުމަށް، ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އިބިލީސް އެދިދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަން ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ބޮޑާކަމާއެކު އިބިލީސް އިޢުލާންކުރިއެވެ.