[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފުންގެބޭކަލުންގެ އިޚުލާސްތެރިކަން ހާމަކޮށްދޭ ތިންވާހަކަ

ޢަބްދުއްރަޙުމާން ބިން އަބީ ލައިލާ ރަޙިމަހުﷲގެ ދަމުނަމާދު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ބިން އަބީ ލަޢިލާ ރަޙިމަހުﷲ(ތާބިޢީ ބޭކަލެއް) ރޭގަނޑު ދަމު ނަމާދު ކުރައްވަން ހުންނަވާފައި މީހަކު ގެޔަށް ވަންނަ ނަމަ ނަމާދު މެދު ކަނޑުއްވާ ލައްވާފައި އެނދުގައި އޮށޯވެ ނިދާކަމަށް ހައްދަވައެވެ. އެމީހަކު ވަދެ ބުނާނެއެވެ. މިއީ ނިންޖަކުން ހޭލައްވާ ބޭފުޅެއްވެސް ނޫންތާއެވެ. ގިނަ ވަޤުތު ތަންމަތީގައި ނިދިކުރައްވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުންނަކަށް އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާ ކަމާއި އަދި އެބައިމީހުންނަށް އެކަން ފޮރުވަނީކަމެއް ނޭނގެއެވެ.. އެކަލޭގެފާނަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނަކީ ޢައްލާމާ […]

‘އަލްއަސްޔާޙް’ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އާދަޔާޚިލާފް މައްސަލަ

ޤާޟީގެ މިޙުކުމް އަޑުއަހަން ޙައިޒާނަށް ކެތްނުކުރެވުނެވެ. އަދި ކޯޓުތެރޭގައި ގަދަޔަށް ރުޔެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޣާލިބްވެސް ރުޔެވެ. ދެން އެއަށްފަހު މަންމަ އުފުއްލައިގެން ކޯޓަށްވެއްދި ގޮތަށް، ޣާލިބްގެ ކާރާއި ހަމަޔަށް ދެމީހުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި މަންމަ އުފުއްލައިގެން ގެންދިޔައެވެ.