[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަތޭކަމީހުން ޤަތުލުކުރިމީހާ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން އައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަދިހަނުވަ މީހުން ޤަތުލުކުރި މީހަކުވިއެވެ. ފަހެ ބިންމަތީގައިވާ އެންމެ ޢިލްމުވެރި މީހަކާބެހޭގޮތުން އޭނާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

ބިރުވެރި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ޒިނޭކުރުމާއި ފަށުއްވާއި ރަލާއި މިޔުޒިކު ސާމާނަކީ ހުއްދައެއްޗެހި ކަމުގައި ހެދުން އެންމެންނަށް ބަޔާންވެ ސާފުކޮށް ޙަރާމްކަންކަން އެނގޭ އެކަންތައްތަކުގެ ޙަރާމްކަމާއި މެދުގައި އެއްޗެސް ޝައްކެއްނެކަންތައްތައް ކަމަށްވާ ޒިނޭކުރުމާއި ރާ ބުއިމާއި އަދި މިޔުޒިކު ކުޅޭ ސާމާނާއި ފިރިހެނުން ފަށުވިލުންފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްދަކުރާނެތެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަނީ މިކަންތައްތައް ހުއްދަކުރާނޭ ބަޔަކު މިއުއްމަތުން ފަހު ޒަމާނުގައި ފާޅުވާނޭ ކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވަނީ އެއީ ޤިޔާމަތް ގާތްވެއްޖެ ކަމުގެ ޢަލާމާތެއްކަމުގައި ޚަބަރުކުރައްވާފައެވެ. ހަރާމްކުރެވިފައިވާ މިކަންތައްތައް ހުއްދަކުރާނެކަމަށް […]