[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުވާލި ބަސްކޮޅު

އެއްފަހަރެއްގައި ޢަބްދުލްމަލިކު ވަރަށް އަސަރުގަދަ ޚުތުބާއެއް ދެއްވިއެވެ. އެ ޚުތުބާ ދެއްވަމުން އަބްދުލްމަލިކު ކީރިތިކުރައްވާ ހާލު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކިބައިން ފާފަފުއްސެވުން އެދި ވަޑައިގެން ދަންނަވަމުން ދިޔައެވެ. ” އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އިލާހެވެ. މިއަޅާގެ ފާފަތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެފާފަތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އިބަﷲ ގެ ރަޙުމަތުގެ ކުޑަމިންވަރެއްވެސް ވަނީ އެޔަށްވުރެ މާ ގިނަވެ ފުޅާވެގެންނެވެ. އޭ ﷲ އެވެ. އިބަﷲ ރަޙުމަތުގެ ކުޑަމިންވަރަކުން މިއަޅާގެ ގިނަ ފާފަތައް ފުއްސަވާންދޭވެ.”ދެން މިބަސްތަކުގެ ވާހަކަ ޙަސަނުލް […]