[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރިސާލާއާ ބެހޭ ދެތިން ނުކުތާ- ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 2

 ރިސާލާއާ ބެހޭ ދެތިން ނުކުތާ ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލި ރިސާލާއަކީ ކުރު އެހެނަސް ފައިދާބޮޑު ރިސާލާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މޫރިތި ސުންނަތުން ނެގިފައިވާ ދަލީލުތަކުން ފުރާލެވިފައިވާ ޢިލްމީ ރިސާލާއެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މިރިސާލާއަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ މުހިއްމު އަޞްލާބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ރިސާލާއެކެވެ. އެއީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ މުހިއްމު ބައެވެ. ދީނުގެ ޢިލްމުވެރީން މިރިސާލާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިއެވެ. މިއީ މިއަދު ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރާ ކުދީންވެސް ޢަޤީދާގެ އެންމެ މުހިއްމު މަތަނު( ދީނީ އެކި މާއްދާތަކުގެ ބިންގާ […]