[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 13

ތައުބާވުމާއިގުޅޭ މުހިއްމު ފަތުވާތައް ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވުމާބެހޭ ޙުކުމުތައް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބައިވަރު ސުވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަތަކުން ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި އަހަރެން އިހުމާލުވެފައުވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙައްޤުތައް އެކަލާނގެއަށް އަދާކުރާނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ އަތުން އަހަރެން ނަގާފައިވާ އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ފަހެ މިސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ވޭހެއްޔެވެ؟” މިއީ ތިބާ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް އިޢާދަވާހިނދު ތިބާއަށް އަގުބޮޑު ޝިފާއެއް ލިއްބައިދޭނެ […]

މަލާމާތްކުރާމީހުންގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވުން

ހިދާޔަތަކީ ދީލަތިވަންތަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ދެއްވުމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މިދުނިޔެވީ ޙަޔާތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ސުންނަތަކީ މިދީނުގައި ގަދައަށް ހިފަހައްޓައިފިމީހަކު އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމެވެ.