[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 9

ނުބައިމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާކުރަނީ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުބައިމީހުން އަހަރެން ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ. އެމީހުންނަށް އަހަންނަށް ބަދަލެއް އައިކަން އެނގުމުން، އަހަންނާ ދެކޮޅުވެ އިދިކީލިވެއްޖެއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ނިކަމެތިކަން އިޙްސާސްކުރެވެއެވެ. ފަހެ އަހަރެން ހަދަންވީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟! ތިބާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން އޮތީ: ކެތްތެރިވާށެވެ. ދޮގުވެރިންގެ ތެރެއިން ތެދުވެރިން ދެނެގަތުމަށާއި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ނުބައި ކަންތައްތައް ވަކިކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި އަޅުން އިމްތިޙާން ކުރެއްވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސުންނަތެކެވެ. […]