[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނިކަމެތި ނުވޭ

ރަޙްމާނުވަންތަ ﷲގެ ސުންނަތަށްވެފައިވަނީ އެއިލާހަށް ތަބާވާމީހުނަށްވުރެ، އެއިލާހަށް އުރެދޭމީހުން ޢަދަދުގެ ގޮތުން އިތުރުވުމެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް

1- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ  ވަތަޢާލާގެ ވަޖުހަފުޅު އަދައިގެން ކުރުން 2- ކިޔެވުން ތަޖުވީދުގެ މަގަށް ބެހެއްޓުން 3- ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ހިތުދަސްކުރާނޭ ވަކި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން 4- ރަނގަޅަށް ހިތުދަސްނުވަނީސް އެހެން އާޔަތްތައް ހިތުދަސްކުރަން ނުފެށުން 5- އެއް މުޞްޙަފަކުން ދަސްކުރުން (އެއްޗާޕަކުން) 6- އާޔަތްތަކުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ދޭހަވުން – ފަހުމުވުން 7- ސޫރަތެއް ނިންމާފައި އަނެއްސޫރަތާ ރަނގަޅަށް ގުޅުވުން 8- ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ބައި އެހެންމީހަކަށް ކިޔައިދިނުން 9- ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ބައި މުރާޖަޢާކުރުން 10- އެއްވައްތަރު އާޔަތްތަކަށް […]