[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ނިވަލުގައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމަ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީއަށް ގޮވާލެވޭ ގޮވާލުންތައް ފެށިތާ މާދުވަސްތަކެއްނުވަނީސް ލޭ އޮހޮރުވުންތައް ފެށިއްޖެއެވެ. އަދި ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުވެ މީސްތަކުންގެ ހިތްތައް ބައިބައިވެއްޖެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލާ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގުތަކާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންފަށައިފިއެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިކަމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޙައްލުކަމަށް މިއަދު ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރަންފަށައިފިއެވެ. މިފަދަ ހެޔޮ ވިސްނުމާ ދިމާލަށް […]

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 1

މުތަރުޖިމުގެ ބަސް މިއީ ސުޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أريد أن أتوب ولكن…) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގިނަ ބަޔަކު ރުޖޫޢަވާން ބޭނުންވިނަމަވެސް ތައުބާވުމާއި ދެމެދު ހުރަސްތަކެއްވާކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެއެވެ. ވަގުތުފާއިތުވުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ހީތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްކިބާވުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ މައުޟޫޢުއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ދުޢާއަކީ މިމަސައްކަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވާ ޙައްޤުމަގުގައި ފައިތިލަ […]