[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަނާމްގެ ކާފަ

އަނާމްގެ ކާފައަށް ބާރަ ކުދިން ލިބުނެވެ. އެ ބާރަކުދިންނަށް ކުދިން ލިބި މިހާރު އެކުދިންނަށްވެސް ވަނީ ކުދިން ލިބިފައެވެ. ކާފަގެ ޢުމުރުން މިހާރު އަށްޑިހަ ނުވަ އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.