[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ދެވަނަ ފަޞްލު (3 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ތިންވަނަ ފިލާވަޅު އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތައް الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މިފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ އިސްލާމްކަމުގެ ފަސްރުކުން ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. ************************************************** 3 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ

ނިކަމެތިކަން އިޙްސާސްކޮށްލައްވާށެވެ!

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ މިއޮއްބޮޑު ކާއިނާތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިސްބަތަކީ ވަރަށްވެސް ކުޑަ ނިސްބަތެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތިކަމާއި، ދެރަކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 12

ނަބީކަމުގެ ފެށުން: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه و سلم ގެ ޢުމުރުފުޅުން 40 އަހަރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ރިސާލަތު އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ މައްސޫލިއްޔަތު އެކަލޭގެފާނާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 40 އަހަރަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޢުމުރެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ތަޢާލާ ނަބީކަން ދެއްވަވަނީ ނަބިއްޔުންގެ ޢުމުރުފުޅުން 40 އަހަރުފުޅުގައެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه و سلم ގެ އަރިހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ […]