[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟ (3)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅާއިގެން އުޑުތަކުގެ މަތީގައިކަމަށް ދަލީލުކުރާ ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 2. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިމެދު ބަހައްޓަވާ ލޯބިވެތިގޮތް: މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފިރިން އެމީހުންގެ އަނބިންނަށް އެކަށީގެންނުވާވަރަށް ބާރުފޯރުވާ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި އަމިއްލަ އެދުން އިސްކުރާތަން ފެންނަނީ މަދެއްކޮށެއްނޫނެވެ. މިދެންނެވީ އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް ބާރުތަކެއް ލިބިގެން ނުވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޝަރުޢީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރަކީ އޭގައި މަޞްލަޙަތާއި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ބާރެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށްއައިސް މިއާ ޚިލާފަށް […]