[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -7-

ޢަޒަލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން ޢަޒަލުކުރުމަކީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނި އަންހެނާގެ ރަޙިމަށް ވާޞިލްވުމަށް މަނާކޮށް، އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ދަރިފަނި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފިރިހެނާގެ ގުނަވަން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނެރުމެވެ. އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ދަރިފަނި ދޫކުރުމަކީ ފިރިމީހާއަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެކެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ.  ޖާބިރު –ރަޟިޔަﷲޢަންހު- ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)) މާނައީ: ” ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވެމުން ދިޔައިރު ތިމަންބޭކަލުން ޢަޒަލުކުރައްވާކަމުގައި ވީމެވެ. […]

ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟ (1)

މިސުވާލަކީ އެނގުން މުހިއްމު، އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކުރުމުގެ ތެރެއިންވާ، އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ސުވާލެކެވެ. އަޅަކަށް އެނގުން އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އޭނާގެ ވެރިއިލާހު ވޮޑިގެންވާތަނެއް އެނގުމެވެ.