[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަޓްލޫނުލުމާއި، ފަޓްލޫނުލައިގެންހުރެ ކުރާ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

މި މަޢުޟޫގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް  ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ފަޓްލޫނުލުމާއި ފަޓްލޫނު ލައިގެން ކުރާ ނަމާދުގެ ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ކަމާއިމެދު ބައެއް އަޚުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދެމުންދާތީ އެކަމާއި މެދު، ފަހުގެ އިތުބާރުހުރި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ ބަޔާން ކޮށްދިނުމެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ގަޔަށްބާރު ފަޓްލޫނުލުމާއި އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް ލައިގެން ނަމާދުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްވާނީ ވީހާވެސް ގަޔަށް ދޫކޮށް ހެދުން އެޅުމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެފަދަ […]

މިއަދު އޮތީ ޢަމަލެވެ. ޙިސާބެއް ނެތެވެ. މާދަމާ އޮތީ ޙިސާބެވެ. ޢަމަލެއް ނެތެވެ

އަލް އިމާމް ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. يا ابن آدم أنت أيام، كلما ذهب يوم منها ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم، فاعمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل “އޭ އާދަމުގެ ދަރިއާއެވެ! ތިބާއަކީ ދުވަސްތަކެކެވެ. އޭގެން ފާއިތުވެގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ތިބާއިން މަދުވެގެންދާ ބައެކެވެ. އަދި ތިބާ އަށް ނޭނގި، ދުވަސްތައް މަދުވަމުން މަދުވަމުންގޮސް، ތިބާއާ […]