[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (2)

ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ޙަރާމްކަމަށް އައިސްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ނަޖިސް، ގެއްލުންހުރި ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. އެފަދަ އެއްޗެއް ކެއުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. މިގޮތުން ޝަރުޢުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 8: ޒުވާން އިމާމް

އެބައިމީހުންނީ ތިންމީހުން ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ އެބައިމީހުންކުރެ އެކަކު އިމާމަކަށް ވާހުށިކަމެވެ. އަދި އެމީހުންކުރެ އިމާމަކަށް އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ މީހަކީ އެމީހުންކުރެ ޤުރުއާން އެންމެ ހިތުދަސްމީހާއެވެ.

مادة التوحيد ٢ – ފުރަތަމަ ފަޞްލު (މުތަރުޖިމުގެ ބަސް، 1 ވަނަ ފިލާވަޅު)

މިދަރުސް ތަކަކީ ސުޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެޤައުމުގެ ސްކޫލު ތަކުގައި “ތައުޙީދު” ކިޔަވައިދޭން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ފޮތްތައް އަސްލެއްކަމަށް ބަލައި، ތައްޔާރު ކުރެވޭ ދަރުސްތަކެކެވެ.