[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކާއިނާތުގައި އަހަރެން ކުރި ދަތުރު

އަހަރެންނާއި އެކީ ދަތުރެއް ކޮށްލަން ތިޔަ ކިޔުންތެރިޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. މުޅި ދަތުރު އަހަރެމެން ހުއްޓައިނުލައި ކުރިޔަށް ދާނީ، އަލި ދަތުރުކުރާ  ހަލުވި ބާރު މިނުގައެވެ. އެއީ ސިކުންތަކު 299,792,458 (29.9 މިލިއަން) މީޓަރު ބާރު މިނުގައެވެ. ނުވަތަ ގަޑިއަކު 1,079,252,484 (1.08 ބިލިއަން) ކިލޯމީޓަރު ބާރުމިނުގައެވެ. ދަތުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދުނިޔެއަކުންނޫނެވެ. އިރުންނެވެ. އަހަރެމެންގެ ދަތުރު އިރުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އާއި ދަތުރަކީ ދުނިޔެއިން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ދަތުރަކަށްވާތީއާއި އަދި ދަތުރު މިކުރަނީ މިހާރު […]

ފުރާނައަށް ދޭންޖެހޭ ކާނާ

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާދަމްގެފާނު ހެއްދެވީ ވެލީންނެވެ. ނުވަތަ މަށީންނެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އާދަމްގެފާނެވެ. ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ ޤަލަމެވެ. މިދުނިޔެ އުފެއްދެވުމަށްފަހު މަލާއިކަތުންނާއި ޖިންނީން އެއިލާހު ވަނީ އުފައްދަވާފައެވެ. އެއިލާހު މަލާއިކަތުން އުފައްދަވާފައިވަނީ އެއިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތައް ތަންފީޛުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށެވެ. މަލާއިކަތްބޭކަލުން އުފައްދަވާފައިވަނީ އެއިލާހުގެ ނޫރުންނެވެ. އިންސާނުން ބޭނުންވާފަދަ ހުރިހާ ޖިސްމާނީ އެދުންތަކާއި ޣަރީޒާތަކުން އެއިލާހުވަނީ މަލާއިކަތުން ސަލާމަތްކުރައްވާފައެވެ. އެބޭކަލުން ރެއާއި ދުވާލު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ތަސްބީޙަކިޔައި ތަޙްމީދުކޮށް […]

” ޔަޤީން ” އާ ބައްދަލުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެންތިބޭށެވެ.

އެމީހަކު ކޮންމެ ދީނަކަށް ނިސްބަތްވިޔަސް، އަދި އެމީހަކީ އެއްވެސް ދީނެއް ޤަބޫލުނުކުރާ މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އެއްވެސް މީހަކު މަރަކަށް އިންކާރެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ ދުނިޔެ މަތީގައި ފެންނަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތެވެ. ގިނަބަޔަކު އެ މަރާއި މެދު ޣާފިލު ވެފައިވީކަމުގައި ވިޔަސް، އެއީ ދުނިޔެމަތީގައި މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޔަޤީންކަމެވެ. އެހެން ކަމުން ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެއިލާހުގެ ފޮތުގައި، މި މަރު “ޔަޤީން” ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ އެނަން ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَاعْبُدْ […]