[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުސްނަދު އިމާމު އަޙުމަދު

ހ.ފޮތުގެ ނަން މިފޮތް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމަކީ މުސްނަދު އިމާމު އަޙުމަދު މި ނަމުންނެވެ. ށ. މުއައްލިފު އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅު އެކަލޭގެފާނަކީ ޢަހުމަދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން ޙަންބަލް ބިން ހިލާލު ބިން އަސަދު ބިން އިދުރީސް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ޙައްޔާން ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން އަނަސް ބިން ޢައުފް ބިން ޤާސިޠު ބިން ޝައިބާން ޛުހްލު ބިން ޘަޢުލަބާ ބިން ޢުކާބާ ބިން ޞަޢުބު ބިން ޢަލީ ބިން ބަކުރު ބިން ވާއިލު ބިން ޤާސިޠު […]

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 13 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޢަޤްލަށް (ބުއްދިއަށް) ޢަޤްލޭ ކިޔުނީވެސް އެކަށީގެންނުވާ ކަންތަކުން އިންސާނާ ދުރުކުރާތީއެވެ. ޖަމަލު ގެއްލިގެންދިޔުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޭތި ބަނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަށަށް ޢިޤާލް އޭ ކިޔާފަދައިންނެވެ.