[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 4

އެކަލޭގެފާނު އަހަވާރަވުން ކޮންމެ ނަފުސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ ނަފުސެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ހަޔާތުގައިވެސް މަރާ ބައްދަލުކުރުމަކީ މިދުނިޔޭގެ ތަބީޢީ ޤާނޫނޫތަކުގެ ތެރެއިން އެއްޤާނޫނެވެ. ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިމާމު އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަވަހާރަވީ އެކަލޭގެފާނު ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. މިލާދީ ސަނަތުން 13 ޖުލައި 1326 އިން ފެށިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަހާރަވުމާއި ހަމައަށް އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޖަލުގައެވެ. އެދެމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ގަލަންކޮޅާއި އަދި ލިޔެކިޔުމުގެ ސާމާނުތައް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަންނަންދެން އެކަލޭގެފާނު ވަރަށްގިނަ ލިޔުންތައް ލިޔުއްވާ ހެއްދެވިއެވެ. […]

ކިތަންމެ ގިނައިން މެރިޔަސް މަރައިގެން ނުވާނެ

އިންސާނިއްޔަތަށް ޢަދުލް އިންސާފާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ވާރުތަކުރުމަށްޓަކައި ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރާ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އިންސާނާއަކީ ކަރާމާތްތެރިވެގެންވާ މަޚްލޫޤެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. މިގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އިންސާނުންގެ މިނިވަންކަން ފުޅާކޮށް، އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް، ފުރާނައަށް، އަދި އޭނާގެ އަބުރަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެންމެހާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް، އޭނާއަކީ ޙައްދެއްނެ ނެތް މިނިވަންކަމުގެ ޖައްވެއްގައި އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތި އުދުހޭ ދޫންޏެއްފަދައިން، އަމިއްލަ ފިކުރަކާއި އަމިއްލަ ވިސްނުމެއް އަދި އަމިއްލަ […]