[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްޤާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން…!

ސަޢުދު ބިން  އަބީ ވައްޤާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިސްލާމްވުމަށްފަހުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ތަޖުރިބާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ވަރަށްވެސް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ކުރިމަތިވި އިމްތިޙާނަކީ، ވަރުގަދަ އީމާނެއްގެ ވެރި އަޅަކަށް މެނުވީ ތަޙައްމަލު ނުކުރެވޭނޭ ފަދަ ބޮޑު އިމްތިޙާނެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު މި އިމްތިޙާނުން ފާސްވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ކުރިމަތިވި ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ކީރިތިޤުރުއާނުގައި އާޔަތެއް ބާވައިލައްވާފައެވެ. ސަޢުދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނދިރިކަމުގެ މައްޗަށްވާ އަނދިރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ޣަރަޤުވާތީ، ތިމަންކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވުމުގެ […]

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 11

ތިޔަބައިމީހުންނާ ދިމާކޮށްފިނަ، ފަހެ އެސޮރުދެކެ ބިރުނުގަންނާށެވެ. (ބިރުގެންފިނަމަ) އެސޮރު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެދާނެތެވެ. ނަމަވެސް އެސޮރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނާށެވެ. އޭރުން އެސޮރު ހިނގައިދާނެތެވެ.