[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފާފައެއް ކުރެވިއްޖެ! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ﷲތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެއިލާހުވަނީ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 15

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ދޮގުވާހަކަ ދެއްކުމާއި ނުބައިކަންކަން ކުރުމާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން ކެއިން ބުއިން ދޫކޮށްލުން ބޭނުންވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ.”

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 10

އިންސީންފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރޭގައިވެސް މުސްލިމުންނާއި، ނަޞާރާއިންނާއި، ޔަހޫދީން އުޅެއެވެ. އަދި މުސްލިމް އިންސީންގެ ތެރޭގައިވެސް ބާޠިލު އަޤީދާތަކުގެ މީހުންނާއި، ފާސިޤު ފާޖިރު މީހުން އުޅޭފަދައިން އެސޮރުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް އުޅެއެވެ.