[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 11

މިފިލާވަޅުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިވަނީ ކުރީގެ ފިލާވަޅު ތަކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އެގޮތުން އިސްމުލް އިޝާރާއާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު އިލައިހި އަދި ސިފަ އަދި މައުސޫފު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ފިލާވަޅުގައި ކިޔަވާފައިވާ ޟަމީރުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ވަނީ ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ ލަފުޒުތަކެވެ.  އެގޮތުން މިފިލާވަޅުގައިވަނީ ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ ނުވާ ދެތިން ލަފުޒެކެވެ. ވީމާ ހަނދާންކުރަންވީ ނުކުތާއަކީ އެއްފިލާވަޅު އަންނާނީ އަނެއްފިލާވަޅާއި ގުޅެމުންކަމާއި އަދި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުރީގެ ފިލާވަޅު […]

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 11 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިޒަމާނުގައިވެސް، ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މިނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މީހުން އުޅެއެވެ. އެބައިމީހުން ފަޤީރުވެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، ނުވަތަ ފަޤީރުވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިން ހޯދުން މަދުކުރެއެވެ.

ކަޅިއެއްލުން

އިސްލާމްދީނަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤްގެ ދީނެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް ދައްކަވައިދީފައެވެ

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ހުރެއިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ “އައްދައުސް” ކިޔާ ޔަމަނުގެ ޤަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 7 ވަނަ އަހަރު އައްޠުފައިލް ބުން ޢަމްރު އައްދައުސީގެ އަތްމައްޗަށެވެ.