[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 2

އަލްއިމާމު އަލްޙާކިމް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ މުސްތަދުރަކުގައި ގެންނަވާފައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޞިޔަﷲ ޢަންހާ ވިދާޅުވިއެވެ. ( ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއިގެން މަސްޖިދުލްޙަރާމުން، މަސްޖުދުލް އަޤުޞާއަށް އިސްރާ ކުރެވުނު ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނު ދެއްވުމުން، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އެޚަބަރު ފެތުރި އެ ވާހަކަ ދެކެވެންފެށިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވެ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ރަސޫލުކަން ތެދުކޮށްގެން ތިބި ބައެއްމީހުންނަށްވެސް އެ ޚަބަރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެ އެޚަބަރު ރައްދުކުރިއެވެ. އަދި އެބޭކަލުން އެ ޚަބަރާއިގެން އަވަސް އަވަހަށް އަބޫބަކުރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހަށް […]

އެބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ﷲ އަހަރެންނަށް މަންފާކޮށްދެއްވަނިވި ބަސްތަކެއް ލިޔެދީބަލަ! – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 34

އެބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ﷲ އަހަރެންނަށް މަންފާކޮށްދެއްވަނިވި ބަސްތަކެއް ލިޔެދީބަލަ! އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން ތިބާއަށް ވަޞިއްޔަތްކުރާނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން، މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެނެސްދެއްވި ތަކެއްޗާމެދު ވިސްނާލުމަށެވެ. އެއީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް އެކަލޭގެފާނު ވަނީ އިންސާނުން އެއްޗަކަށް ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާ އެއްޗަކައިގެން ވަޑައިގެންފައެވެ. ﷲ އާ ކުއްތަންވެވޭނެ އަދި އެއިލާހުގެ ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭނެ އެއްވެސް މަގެއް އަހަރެމެންނަށް ދައްކަވާފައިނޫނީ އެކަލޭފާނު އަހަރެމެން ދޫނުކުރައްވައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ﷲ އާ އަހަރެމެން ދުރުކޮށް، ނަރަކައިގެ ޢަޛާބާ […]

އެއީ މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ ގޮތެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ (މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ) ގޮތްތަކެވެ. އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސުވާ އިލާހު ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނީ އިސްރާއީލުގެ ދަރީން ބުނިފަދައިންނެވެ.