[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކައިވެނީގެ ރަން

ކައިވެންޏާގުޅޭ ފިޤުހީ މަސްއަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމަސްއަލައަކީ ކައިވެނިކުރާ ފިރިހެންމީހާގެ ފަރާތުން ކައިވެނިކުރާ އަންހެންމީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ކައިވެނީގެ ރަނެވެ.

އަހަރެންނަށް ތިބާ ވަޞިއްޔަތްކުރަނީ ކޮންކަމަކަށް؟ – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 33

50- އަހަރެންނަށް ތިބާ ވަޞިއްޔަތްކުރަނީ ކޮންކަމަކަށް؟ އަހަރެން ތިބާއަށް ނަޞީޙަތްތެރިވަނީ ތައުޙީދުގެ ޢިލްމު ހޯދައިގަތުމަށެވެ. އެޢިލްމުގައި ތިބާ ފިޤުހުވެރިވުމަށެވެ. އަދި ތައުޙީދާބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތްތައް މުޠާލިޢާކުރުމަށެވެ. އެކަމަކައިގެން ރަސޫލުން ފޮނުއްވުނު ތައުޙީދުގެ ޙަޤީޤަތް ހަމަކަށަވަރުންވެސް އެފޮތްތަކުގެ ޛަރީޢާއިން ތިބާއަށް އެނގި ބަޔާންވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ޝިރުކުގެ ބޮޑުފާފަ، އަދި އެއިލާހު ނުފުއްސަވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވާ ޝިރުކުގެ މިފާފައިގެ ޙަޤީޤަތްވެސް ތިބާއަށް އެނގި ބަޔާންވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ޝިރުކުކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް ސުވަރުގެ ޙަރާމްވެގެންވާކަމާއި އެކަންކުރާ މީހާގެ ޢަމަލުތައްވެސް ބާޠިލުވެގެންދާކަމާއި […]