[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 01 (އިސްލާމީ ޢަޤީދާ)

އާދެ، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި، ﷲ ތަޢާލާގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ލީފްލެޓަކީ، މިކަމަށްޓަކައި އެންމެ ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވަސީލަތެވެ.