[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބެލެނިވެރިންނޭވެ!

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ގިނަގުނަވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރިވެގެންވާ މުހިއްމު އެއްނިޢުމަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ދަރިންނެވެ.

އިސްތިޚާރާކުރުން

ގިނަބަޔަކު އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެކުރީން އެކަންޏެވެ. އެއީވެސް އެކައިވެނިކުރެވޭ ކުއްޖާއަކީ ރަނގަޅުކުއްޖެއްތޯ ޔަޤީންނުވާ ހިސާބުންނެވެ. އިސްތިޚާރާނަމާދަކީ ހަމައެކަނި މިކަމަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް ދެކުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ.