[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝިރުކުކުރުން ފެށުނު ހިސާބު

އިންސާނީ ނަސްލުފެށިގެންއައީ ތައުޙީދުގެ މަތިވެރި ކަލިމައިގެ މަތީގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަފާކަލުން، އާދަމް عليه السلام އިން ފެށިގެން އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މިބިންމަތީ އިންސާނުން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ އަށެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާއަށް ޢަދާވާތްތެރި  ޝައިޠާނާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މަގުފުރައްދާ، އެބައިމީހުންނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝިރުކުކުރުން މިބިންމަތީ ތަޢާރަފުކުރި ބަޔަކުކަމުގައި ހަދައިފިއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ލައުނަތްލެއްވި ޝައިޠާނާ ސުވަރުގެއިން ބޭރުކޮށްލެވުމުން، އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުޞަދަކަށްވީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. “އާދަމް عليه […]