[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މޫނު ނިވާކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކީ ދިރާސާކޮށް އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތު ކިޔައިފިނަމަ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝިޢާރެއްކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

ލޯބިވުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ނުދާށެވެ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވެވި ބިމަކީ އެބިމެއްގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ މެދުގައި  ބައިބައި ވުމާއި ދެކޮޅުވެރިކަން، އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިއޮތް ބިމެކެވެ. ވެރިކަމާއި ޒަޢާމަތައްޓަކައި ހަނގުރާމަކޮށް ތަޅާފޮޅައި ލޭ އޮހޮރުވަމުން ދިޔައެވެ. ޤަބީލާ ހަނގުރާމައެވެ. ކޮންމެ ޤަބީލާއެއްވެސް ބޭނުންވަނީ، އެބައެއް އެއީ ވެރިކަން ކުރާމީހުން ކަމުގައި ވުމަށެވެ. ބާރުވެރި ފަރާތަކީ އެބައިމީހުން ކަމުގައި ވުމަށެވެ. ލޭ އޮހޮރުވުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުން އޮތީ އިންތިހާގައެވެ. އިންސާނިއްޔަތުގެ ހާލަތު މިފަދަ ދަށުދަރަޖައެއްގައި އޮއްވައި،  މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އޯގާވަންތަވެ ވޮޑިގަންނަވައި […]

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 10

އިބްނި ޢައްބާސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަޔަށް، މީހަކު لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ކިޔައި (ޙައްޖަށް ނިޔަތްގަތް އަޑު) އިވިވަޑައިގަތެވެ.