[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްތަށީގައި ކަޅުކުލަޖެއްސުން

މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މިއީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘްފުޅުގައި އައިސްފައިވާ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ފަހު ޒަމާނުގައި އެބައިމީހުންގެ އިސްތަށިތައް ކޮތަރެއްގެ ބަނޑުދަށްފަދައިން ކަޅުކުރާ ބަޔަކުވާނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުލިބޭ ހުއްޓެވެ.” (ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާވޫދު) މިއީ ނުރަވެފައިވާ އިސްތަށި ހުންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ޢާންމުކަމަކަށްވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ނުރަ އިސްތަށިތައް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުބައިކަންކަމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. މިސާލަކަށް […]

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހައްޤުތައް

ޚާއްސަކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅު ޒިކުރުކުރެވޭ ހިނދުގައާއި، ހުކުރުދުވަހާއި، ހުކުރުދުވަހުގެ ރެއާއި ، ދުޢާކުރާއިރުގައާއި، އަދި މިނޫނަސް އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައިވެސް ގިނަގިނައިން، އެކެލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރުމަކީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ރިވެތި ދިރިއުޅުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. “ޒުވާބު ހޫނުގަދަވިއެވެ. އަޑުތަށްވެސް އުފުލުނެވެ. ވިދިގެންއައީ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ކަންތައްތަކެއް ހިނގީއެވެ. ދެން، ހަމަހިމޭންވުމަށްފަހު އޮތީ އެކަމާއިމެދު ހިތާމަކުރުމެވެ.” 1 މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި އާމަންޒަރެއްނޫނެވެ. އަދި މިމަންޒަރު ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަވަސް ހައްލަކަށް އެދިއެދި ހުންނަ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތެއް ނުވަތަ މަގެއް ވޭހެއްޔެވެ؟؟؟ އާދޭހެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ﷲތަޢާލާގެ މިވަޙީ ބަސްފުޅަށް ހިތުގެ އަޑިން އީމާންވާށެވެ. ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ […]