[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 3

އެކަލޭގެފާނު ޖަލުގައި ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިމާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ހިތްވަރުފުޅާއި ޙައްޤުގެ މަގުގައި ސާބިތުވެ ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނުގެ މަޝްހޫރުކަން ފެތުރި، އެކަލޭގެފާނަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ގިނަވަމުން ދިޔައެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އެދުވަސްވަރުގެ ބައެއް އިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނާއި ހަސަދަވެރިވުމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ގިނަ ފަހަރު ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން އިމާމް އިބުނު ކަޘީރު ރަޙިމަޙުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “މީހުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި އެކަލޭގެފާނަށް […]