[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 3

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޢީދުމީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބިދުޢައިގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ބިދުޢަތައް އުފެދުމަށްވެސް މަގު ހުޅުވިގެން ދެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ސުންނަތުން އެއްކިބާވެގެން ދެއެވެ. ބިދުޢަވެރިން ބިދުޢައެއް ހެދުމަށް ވަރަށް ހީވާގިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ސުންނަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުން އެބައިމީހުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެއެވެ. އެމީހުން ސުންނަތަށް ނަފްރަތުކުރާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރާ މީހުންނަކީ އަދުއްވުންތަކެއް ކަމުގައި ދެކޭނެއެވެ. މިބައިމީހުން ވަނީ ތަފާތު އެތަކެއް ބައިތަކަކަށް ބެހިފައެވެ. މީގެން […]

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 10

ދިހަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –       ޟަމީރުތައް އެނގުން –       ފިޢުލުގެ ވައްތަރުތައް އެނގުން –       ذهب މިކަލިމައިގެ މާޟީއާއި މުޟާރިޢުއާއި އަދި އަމްރު ހިތުދަސްކުރުން –       އަދިވެސް ޝަރަހަކޮށްދެވިފައިވާ ބައިތައް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށް ތަމްރީނު ހެދުން –       އާ ބަސްތައް ދަސްކުރުން ވީމާ ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު  ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ: ލިންކު

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 8

މި މަތިވެރިވެގެންވާ ޝަހާދަތުގެ ހަޤީޤަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކަލޭގެފާނު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކިޔަމަންތެރިވުމާއި، އެކަލޭގަފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތައް ޙުކުމް ކުރުމާއި އަދި ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމާއި އެކަލޭގެފާނާއި އަދި އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތަށް ރުހުން ހިމެނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((فَلَا وَرَ‌بِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ‌ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَ‌جًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))﴿٦٥﴾ سورة النساء މާނަ: ” އެހެނަކުން ނޫނެވެ! […]