[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: 1 ބަގީޗާގެ ވެރިޔާ

( 3 ބެއިން އެމީހުންގެ ގޭތެރޭގައި އިށީނދެލައިގެން) ޝަމީމު: އަހަރުމެންގެ ބަގީޗާ ކިހިނެއްތަ؟ އައިހަމް:  މޭވާތައް ވަނީ ދޮންވެ ފައްކާވެފަ އަދި ކަނޑަން ތައްޔާރުވެފަ، ހިނގާ ބިންނަން ދަމާ! ރާއިފް:  ފަޤީރުންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާތި، އަދި ހަނދާންކުރާތި! މިއީ ﷲ ގެ ފަރާތުން ލިބުނު ނިޢުމަތެއްކަން، އެހެން ކަމުން އަހަރުމެން ﷲ އަށް ޝުކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފަޤީރުންނަށް މީގެން ބައެއް ދޭންވާނެ. ޝަމީމު: އެއީ ކީއްވެތަ، އަހަރުމެން ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާއިން އެހެންމީހުންނަށް ދޭންވީ؟ އައިހަމް […]