[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 7

އަބީ ޤަތާދާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުންގެތެރެއިން މީހަކު މިސްކިތަށް ވަދެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ނުއިށީންނާށެވެ.”

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތާއި ވަޟްޢީ ޤާނޫނުތަކުގެ ފަރަޤު

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމަށް ގެނައުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ހަނަފަސްކަމަށްފަހު ވާރޭވެއްސަވައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން މި ދުނިޔެވަނީ ޝިރުކުގެ ބޯ ވިލާގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަޅުކަން ކުރަންވީ ނުވަތަ ނުކުރަންވީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން މީސްތަކުންނަށް ވަނީ އޮޅިފައެވެ. ހިލަގަނޑެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެއަށް އަޅުވެތިވެ އޭގެ […]