[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުސްލިމެއްގެ ފިކުރުން ވިސްނަވާށެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައެއް އޮންނަ އިސްލާމީ ޘަޤާފަތެއްގެ އަހުލުވެރި އިސްލާމް ދީންދެކެ ލޯބިވާ އަދި އެދީނަށްޓަކައި ފިދާވާން ކެރި ފައިކުރި އޮޅައިލައިގެން ތިބި ބައެކީމުއެވެ. ސަބަބެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ، ޙައްޤު އެނގި ބަޔާންވުމުން ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވެ ޙައްޤު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވުމުވެ. ދާދި މިދާކަށް ދުވަހާ ޖެހެންދެންވެސް އިސްލާމްދީނަށް ބަދު ބަސް ބުނާ މީހުން މި މުޖުތަމަޢަކުން ފެނިފައެއްނުވެއެވެ. އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި ނުގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް މި ލޮބުވެތި ޤައުމަށް އެތެރެ ކުރެވިފައެއް ނުވައެވެ. […]

ﷲ ގެ އަމުރުފުޅެއް އައުމުން ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ ހަތް ހަރުފަތް – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 26

41- ﷲ ގެ އަމުރުފުޅެއް އަހަރެންނާ ހަމައަށް އައުމުން އަހަރެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: ހަތް ކަމެއް ކުރުން ތިބާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ޢިލްމު ދެނެގަތުމާއި، އެކަމަށް ލޯބިކުރުމާއި، އެކަމެއް ކުރުމަށް ޢަޒުމްކަނޑައެޅުމާއި، އެކަމަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، އެކަން ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވާގޮތަށް ﷲއަށް ޚާލިޞްކުރުމާއި، އެކަން ބާޠިލުވެދާފަދަ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމާއި، އަދި އެކަމުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވުމެވެ. 42- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމަށް އެއިލާހު އަމުރުކުރެއްވި ކަމާއި އެއިލާހާ އެހެންފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުމަށް އެއިލާހު […]

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 4

މުޣީރަތު ބުން ޝުޢުބާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަޔާއެކު ދަތުރެއްގެ މަތީގައި ވީމެވެ. ފަހެ، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވުޟޫކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، ތިމަންކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުއްފު ބޭލުމައްޓަކައި އަވަސް އަވަހަށް ގުދުވިހިނދުގައި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.