[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މިދުވަހަށްޓަކައި އެބަ ތައްޔާރުވަމު ހެއްޔެވެ؟

މަރަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކާވެސް ބައްދަލު ކުރާނެ ހަގީގަތެކެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެ މަރުން ރެކިނުގަނެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ވާ މީހަކު އެ މަރުން ސަލާމަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޭ އިންސާނާ އެވެ! ތިބާގެ ހުރި މުއްސަނދި ކަމަކަށް ނުވަތަ ފަގީރު ކަމަކަށް އަދި ބާރުވެރިކަމަށް ނުވަތަ ނިކަމެތި ކަމަށް އެ މަރު ބަލައެއް ނުލާނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖަކަށް ވީތީ ނުވަތަ ޒުވާނަކަށް ވީތީ އެ މަރު ފަހެއްނުޖެހޭނެއެވެ. މަރުގެ ވަގުތަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ އެއްޗެކެވެ. މަރު […]

އަލުން ދިރުއްވުމާއި ޙިސާބު ބެއްލެވުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 23

37- އަލުންދިރުއްވުމަށްފަހުގައި މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ޙިސާބުބައްލަވައި ޖަޒާ ދެއްވޭނެތަ؟ ޖަވާބު: އަލުން ދިރުއްވުމަށްފަހުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ޙިސާބުބައްލަވައި ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. “لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى” النجم: ٣١ މާނަ: “ތިމާމެން ދުނިޔޭގައި ތިބެގެން ނުބައި ޢަމަލުތައް ކުރިމީހުންނަށް ނުބައި ޖަޒާ ދެއްވުމަށާއި، އަދި ރަނގަޅު ހެޔޮ ޢަމަލުކުރި މީސްތަކުންނަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވުމަށެވެ.”   38- މަރުވުމަށްފަހު […]

مادة التوحيد ١ (9 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ނަބިއްޔަކީ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** 9 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ