[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އީމާންކަމާއި އިޙްސާންކަން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 22

33- އިސްލާމްދީނުގެ މަރުތަބާ ތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ މަރުތަބާއަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ އީމާންކަމެވެ.  34- އީމާންކަމުގެ ގޮފިތައް ކިތައް؟ ޖަވާބު: އީމާންކަމުގެ ގޮފިތައް ހަތްދިހަ އެތައްބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީގައިވަނީ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ އެވެ. އޭގެ އެންމެ ދަށުދަރަޖައަކީ މަގުމަތީގައި މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗިހި އެއްފަރާތްކޮށްލުމެވެ. ލަދުވެތިކަމަކީ އީމާންކަމުގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތްޕެކެވެ. 35- އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް ކިތަކެއް؟ ޖަވާބު: އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް ހައެކެވެ. އެއީ މާތް ﷲ […]

مادة التوحيد ١ (8 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** 8 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ

ފަޤީރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ޝައިޠާނާ ދައްކައެވެ.

  ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ބާވާލެއްވި އިސްލާމްދީނަކީ މީސްތަކުންގެ ދުނިޔެވީ ޙަޔާތާއި އުޚުރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކައި ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެކެވެ. އެދީނުގައި މީސްތަކުން އުޅެންވީގޮތާއި ނޫޅެންވީގޮތް، ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރަންވީ ކަންތައްތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ދައްކަވާދެއްވާފައިވެއެވެ. ނޭނގެއޭ ބުނެގެންއުޅޭ ބަޔަކަށް ނޭނގިގެން އުޅުނަސް އެކަންއޮތީ އެގޮތަށެވެ. އެދީނުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ނުކުރުމަށް އަންގަވައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ފައިދާއެއް ހުރެދާނެކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް އެއިލާހު އެކަން ޙަރާމްކުރެއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްމަޤްޞަދަކީ […]