[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ރަންނަމާރިއެރިކަން ދެނެހުރީމުހެއްޔެވެ؟

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ރަންނަމާރިއަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ދެނެހުރީމުހެއްޔެވެ؟ އެ ރަންނަމާރިއަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ރަންނަމާރިއެވެ. އެއީ ލޮލަށް ފެންނަ ރަންނަމާރިއެއްނޫނެވެ. އެއީ މިޒަމާނުގައި މުސްލިމު ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކަށް އެ ރަންނަމާރިއެއްގެ މުސީބާތުން މުސީބާތް ޖެހެމުންދާ ރަންނަމާރިއެކެވެ. މިރަންނަމާރީގެ ޚާއްޞަކަމަކީ މިރަންނަމާރި އަކީ އޭގެޒާތުގައި އެރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ ރަންނަމާރިއެއްނޫންކަމެވެ. ނަމަވެސް މިރަންނަމާރި ގެންނަނީ އެގައުމެއްގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންބަޔެކެވެ. މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް އެރަންނަމާރި މިހާރު އަރަން ފަށައިފިއެވެ. 12 ވަނަ ޤަރުނުގެ ރަންނަމާރި 12 ވަނަ ޤަރުނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް […]

ކަށްވަޅުގައި ޢަޛާބުލިބޭނެ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވަމާތޯ؟

  ކަށްވަޅު ނުވަތަ ބަރުޒަޚުގެ ޢާލަމަކީ އިންސާނާ މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢުކިޔުމަށްފަހު، ޤިޔާމަތްދުވަހު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަޙްޝަރުކުރެއްވުމާހަމައަށް އިންސާނާ އޮންނާނެ ތަނެވެ. އެތަނަކީ، ދުނިޔެމަތީގައި މީސްތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިޢުމަތްތައް ލިބިގެންވާ އަދި ޢަޛާބު ލިބިގެންވާ ތަނެކެވެ. އެތަންވާހުށީ، ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާތަކުގެ ތެރެއިން ބަގީޗާއަކަށެވެ. ނުވަތަ ނަރަކައިގެ އަނދަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަނދަވަޅަކަށެވެ. ވިސްނާފިކުރުކޮށްލައްވާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މިދުނިޔެވީ ޙަޔާތާ އަލްވަދާޢުކިޔުމަށްފަހު އެޢާލަމަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ބޭނުންވިކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ ބޭނުން ނުވިކަމުގައިވީނަމަވެސްމެއެވެ. އެތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން […]

ޙާޖަތްތައް ފުއްދައިދިނުން އެދި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އެދުން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 20

31- ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ޙާޖަތްތައް ފުއްދައިދިނުން އެދި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އެދުމާއި، އެމީހުންގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދުމާއި، ދިމާވާކަންތައްތަކުގައި މައްޔިތުންނާ ދިމާއަށް ދިޔުމަކީ ޝިރުކެކެވެ. މިއީ އެނގިހުރެ ކުރެވޭ ޝިރުކުގެ އަސްލެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މަރުވެފައިވާ މީހާ އެވަނީ އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓިފައެވެ. އޭނާއަށް އެޙާލުގައި އޭނާގެ ނަފްސަށް ފައިދާއެއްވެސް ހޯދައިގަތުމާއި އަދި ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް ނެތެވެ. އޭނާ، އޭނާގެ ކިބައިން އެހީއަށް އެދޭ މީހަކަށްވެސް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއް […]

مادة التوحيد ١ (6 ވަނަ ފިލާވަޅު)

الله އަކީ  الرَّزَّاقُ (ﷲ އަކީ ގިނަގިނައިން ރިޒްޤުދެއްވާ ފަރާތް) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲ ދެއްވާ ރިޒްޤުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ************************************************** 6 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ