[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަވަހާރަވުން

ފެށުން: މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕާފުޅު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތުތަށް ހޭދަކުރެއްވިގޮތުގެ ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ވާހަކައެކެވެ. މަރުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތް މިވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު ހިނަވައި ކަފުންކޮށް މީރުވަސްދުވާތަކެތިލައި އެކަލޭގެފާނުގެ ކަށްވަޅު ކޮނެ އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ކަށަވަޅުގެ ތެރެޔަށް އެކަލޭގެފާނު ލައި އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކަށަވަޅަށްފަސް އަޅައި، މި ހުރިހާކަމެއް ކުރެއްވީ މަލާއިކަތްބޭކަލުންނެވެ. އެބޭކަލުން މިގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވީ އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދަރިންނަށް އުނގައްނަވައި […]

ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 19

30- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ އަލީގައި، ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރޭ؟ ޖަވާބު: ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލައިފި މީހެއްގެ ޙުކުމަކީ އޭނާ އަކީ މުރުތައްދުވެ ކާފިރުވެފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ އެކަތިލި އެއްޗެއް ކެއުން ހުއްދަނުވާނެއެވެ. އެއީ އޭގައި އެކެއުން މަނާކުރާ ދެސަބަބެއް ޖަމާވެފައިވާތީއެވެ. ފުރަތަމައީ އެއީ މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު ކަތިލި އެއްޗަކަށް ވީކަމެވެ. މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު ކަތިލާއެއްޗެއްގެ މަސްކެއުން ހުއްދަ ނުވާނޭކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެފައިވެއެވެ. ދެވަނައީ އެއީ ﷲ […]

مادة التوحيد ١ (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ﷲ ހެއްދެވި ތަކެތީގައިވާ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޢަޖައިބުތައް الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ************************************************** 5 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ