[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 18

29- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަހަރެމެން މަރުގެންނެވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވާނެތަ؟ އަދި އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ޙިސާބު ބައްލަވާނެތަ؟ އަދި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވި މީހުން ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެތަ؟ އަދި އެއިލާހަށް ކާފިރުވެ ޝިރުކުކޮށް އުޅުނު މީސްތަކުން ނަރަކައަށް ވައްދަވާނެތަ؟ ޖަވާބު: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަހަރެމެން މަރުގެންނެވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވާނެއެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ޙިސާބު ބައްލަވާނެއެވެ. އަދި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވި މީހުން ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެއެވެ. އަދި […]

ކާބަފައިންނަށް އަޅުކަން ކުރާކަށްނޫނެވެ. ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ.

ކާބަފައިން އުޅުނުގޮތް ، ނުވަތަ ކާބަފައިން ކަންތައްކުރާގޮތް އެއީ އެންމެ ހެޔޮގޮތް ކަމުގައިވާނަ އުޑުން ޝަރީޢަތެއް ބާވައިލެއްވުމުގެ މާނައެއްނެތެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުން ރިސާލަތާއިގެން ، މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން އުޅެންވީ ގޮތް ސާފްކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް އެކި ޒަމާންތަކުގައި ރަސޫލުން ފޮނުއްވާފައިވަނީ ، ކާބަފައިން އުޅުނުގޮތް ކަމުނުދާތީއެވެ. ކާބަފައިންގެ ގޮތައް ތަބަޢުވެގެން މީސްތަކުން މަގުފުރެދި ޝިރުކާއި ކުފުރާއި ޚުރާފާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެގެން ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުން އެއްކިބާވެގެންދާންފެށުމުންނެވެ. އިންސާނުންނަށް އަމުރުވެވުގެން ވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އަށް އަޅުކަން […]