[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމްކަމާއި ، އީމާންކަމާއި ، އިޙްސާންކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

  عن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عـند رسـول الله  ذات يوم إذ طلع علينا رجل ، شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثـر السفر، ولا يعـرفه منا أحـد ، حتى جـلـس إلى النبي  فـأسند ركبـتيه إلى ركبتـيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقـال:  يا […]

އީމާންކަމުގެ ގުޅުން ނެތްނަމަ…!

އިސްލާމްދީނުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވެއެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާބައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންވީމުއެވެ. ބައިންބަފައިންނަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އަޅާލާ ބައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވީމުއެވެ. ދަރީން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ބައެއްކަމުގައި ވީމުއެވެ. އަވައްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތައި ، ހާލުބަލައި އެހީތެރުވެދޭ ބައެއްކަމުގައި ވީމުއެވެ. މިނޫންނަސް މިފަދަ އެންމެހައި ރަނގަޅު އާދަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަށަގެންފައި ވެއެވެ. މި ހުރިހައި ރިވެތި އާދަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަށަގެންފައިވީ އެންމެ ސަބަބަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އީމާންކަމުގެ ގުޅުން […]